top of page

SÖN

SÖN

Yo 我係SÖN
Hip Hop 係呢近年開始被留意 見到好多人開始嘗試接觸同埋做自己嘅音樂作品 好開心見到呢個百花齊放嘅現象
而我都好鍾意嘗試唔同風格 包括pop rnb trap 等 亦會將旋律加入rap 令一首音樂作品嘅聽感更佳 增加記憶點
最後,我相信Hip Hop都可以好溫柔 ~

SÖN

音樂影像 MUSIC VIDEOS

最新商品 Merch Item

New products are coming soon!
bottom of page