top of page

Ken Hung 洪因

Ken Hung 洪因

洪因 Ken Hung,日間為言語治療師,夜間寫歌人。踏入而立之年,希望寫一張關於成長的專輯。由2022年開始發表「土炮爵士三部曲」,希望發掘廣東爵士流行曲的各種可能性。2023年將繼續創作更多不同曲風的廣東歌。

Ken Hung 洪因

音樂影像 MUSIC VIDEOS

最新商品 Merch Item

New products are coming soon!
bottom of page